foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Panel czynszowy

panel czynszowy
przetargi

Analiza mocy ciepła

 5a2b71e2 c1a5 4cbc b15a 9ce391179d0d

Przeglądy budynków

 44b65ae2 c56a 4e94 aede 030d762f4107

Deklaracja członkowska

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ  PRZYSTĄPIENIA
DO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „GÓRCZEWSKA”

Lokalna Inicjatywa Pomagajmy Sobie

Pomagajmy Sobie minimum
KARTY USLUG HOME

NAGRANIA TVG

logo TVG
banner3

Karty Usług

Rozmiar liter:

Szanowni Państwo,

    
Oddajemy do Państwa dyspozycji karty usług, które pomogą sprawnie i wygodnie załatwić sprawy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie. Karty usług mają  umożliwić Państwu właściwe przygotowanie się do załatwienia sprawy, jak również skrócić do minimum czas jej realizacji.
Karty usług zawierają takie informacje jak: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, numer pokoju, w którym można załatwić daną sprawę, czas realizacji sprawy, a także tryb odwoławczy.
Wszystkie załączniki (wnioski) do kart usług zostały opracowane w formacie PDF.  

Do przeglądania i drukowania dokumentów potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.

Karty Usług udostępniane są na stronie w poniższych działach:

Zarząd Spółdzielni;
Dział Samorządowo-Organizacyjny;
Kadry;
Zespół ds. Windykacji;
Dział Członkowsko-Lokalowy;
Dział Techniczny;
Administracja Osiedla;
Stanowisko ds. terenowych i przekształceń własnościowych;
Płace;
Dział Finansowy;

Wykaz wszystkich kart usług zawarty został z Katalogu usług.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z pracownikami właściwych komórek organizacyjnych Spółdzielni, pod wskazanymi w kartach usług numerami telefonów.
Wszystkie sprawy można załatwić w godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska".

 

ZARZĄD SPOŁDZIELNI

1-PN-2018

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Karta usług

Wniosek o udostępnienie dokumentu do wglądu/wydanie kserokopii dokumentów członkom SM „Górczewska” (druk zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej 43/2020).

DZIAŁ SAMORZĄDOWO - ORGANIZACYJNY

1-NSO-2018

UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU*/WYDANIE KSEROKOPII* DOKUMENTÓW CZŁONKOM SM „GÓRCZEWSKA”

Karta usług

Druk NSO 1/2018 - D 01 (Wniosek o udostępnienie dokumentów do wglądu*/ wydanie kserokopii* dokumentów członkom SM „Górczewska”)

2-NSO-2018

PRZYJMOWANIE SKARG*/WNIOSKÓW*

Karta usług

Druk NSO 2/2018 - D 01 (Protokół przyjęcia skargi/wniosku* wniesionej/ego ustnie)

Druk NSO 2/2018 - D 02 (Skarga)

Druk NSO 2/2018 - D 03 (Wniosek)

KADRY

1-NK-2018

UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY* / ODPISU ŚWIADECTWA PRACY*

Karta usług

Druk NK 1/2019 - D 01 (Wniosek o wydanie świadectwa pracy / odpisu świadectwa pracy*)

2-NK-2019

NABÓR KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Karta usług

Druk NK 2/2019 - D 01 (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego)

Druk NK 2/2019 - D 02 (Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”)

Druk NK 2/2019 - D 03 (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zawartych w przedłożonych przez kandydata dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)
Druk NK 2/2019 - D 04 (Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

ZESPÓŁ DS. WINDYKACJI

1-NW-2018

ROZŁOŻENIE NA RATY ZADŁUŻENIA* / PROLONGATA TERMINU SPŁATY ZADŁUŻENIA*

Karta usług

Druk NW 1/2018 - D 01 (Wniosek o rozłożenie na raty zadłużenia*/prolongatę terminu spłaty zadłużenia)

2-NW-2018

WSTRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK USTAWOWYCH*/ ROZŁOŻENIE NA RATY ODSETEK USTAWOWYCH*/ PROLONGATA TERMINU SPŁATY ODSETEK*

Karta usług

Druk NW 2/2018 - D 01 (Wniosek o nienaliczanie odsetek ustawowych*/rozłożenie na raty odsetek ustawowych*/prolongata terminu spłaty odsetek)

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-LOKALOWY

1-NL-2018

PRZEKSZTAŁCENIE LOKALU W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

Karta usług

Druk NL 1/2018 - D 01 (Wniosek o przekształcenie lokalu w odrębną własność)

Druk NL 1/2018 - D 02 (Wniosek o przekształcenie miejsca postojowego w odrębną własność)

DZIAŁ TECHNICZNY

1-TT-2018

WYDANIE ZGODY NA DOKONANIE ZMIAN TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W LOKALU MIESZKALNYM* / UŻYTKOWYM*

Karta usług

Druk TT 1/2018 - D 01 (Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian techniczno-budowlanych w lokalu mieszkalnym*/użytkowym*)

Druk TT 1/2018 - D 02 (Warunki ogólne przeprowadzania remontu)

Druk TT 1/2018 - D 03 (Warunki techniczno-budowlane wymiany stolarki okiennej i drzwiowej)

Druk TT 1/2018 - D 04 (Warunki techniczno-budowlane przebudowy lub zmian w instalacji centralnego ogrzewania)

Druk TT 1/2018 - D 05 (Warunki techniczno-budowlane  przebudowy lub zmian w instalacji gazowej)

Druk TT 1/2018 - D 06 Warunki techniczno-budowlane przebudowy lub zmian w instalacji elektrycznej oraz wymiany zużytej instalacji elektrycznej)

Druk TT 1/2018 - D 07 (Warunki techniczno-budowlane przebudowy lub zmian w instalacji wodnej)

Druk TT 1/2018 - D 08 (Warunki techniczno-budowlane wymiany posadzek i ułożenia płytek)

Druk TT 1/2018 - D 09 (Warunki techniczno-budowlane przebudowy lokalu – wyburzenie ścian)

Druk TT 1/2018 - D 10 (Warunki techniczno-budowlane montażu rolet zewnętrznych)

Druk TT 1/2018 - D 11 (Warunki techniczno-budowlane montażu klimatyzatora)

Druk TT 1/2018 - D 12 (Warunki techniczno-budowlane zabudowy balkonu*, loggi*, tarasu*, montaż krat*, markizy*, daszku*)

Druk TT 1/2018 - D 13 (Warunki techniczno-budowlane konserwacji powłok malarskich i okładzin)

ADMINISTRACJA OSIEDLA

1-AO-2018

REKLAMACJA ROZLICZENIA KOSZTÓW WODY

Karta usług

Druk AO 1/2018 - D 01 (Wniosek reklamacyjny rozliczenia kosztów wody)

Druk AO 1/2018 - D 02 (Wniosek o wydanie duplikatu indywidualnego rozliczenia kosztów wody)

Druk AO 1/2018 - D 03 (Wniosek o przeprowadzenie kontroli*/montaż wodomierzy*)

Druk AO 1/2018 - D 04 (Odczyty wodomierzy)

2-AO-2018

ZGŁOSZENIE AWARII* / USTEREK*

Karta usług

Druk AO 2/2018 - D 01 (Zgłoszenie awarii*/usterek*)

3-AO-2018

WYCINKA DRZEW

Karta usług

Druk AO 3/2018 - D 01 (Wniosek o wycinkę drzew)

4-AO-2018

NAJEM DODATKOWEJ POWIERZCHNI

Karta usług

Druk AO 4/2018 - D 01 (Wniosek o najem dodatkowej powierzchni)

5-AO-2018

MONTAŻ I DEMONTAŻ GRZEJNIKÓW W LOKALU

Karta usług

Druk AO 5/2018 - D 01 (Wniosek o montaż*/demontaż* grzejnika*/grzejników* w lokalu)

6-AO-2018

WYDANIE ZGODY NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LOKALU MIESZKALNYM

Karta usług

Druk AO 6/2018 - D 01 (Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym)

7-AO-2018

WYDANIE ZGODY NA ZAŁOŻENIE NOWEGO OGRÓDKA PRZYDOMOWEGO*/POWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEGO*/OGRODZENIE OGRÓDKA PRZYDOMOWEGO*

Karta usług

Druk AO 7/2018 - D 01 (Wniosek o wydanie zgody na założenie nowego ogródka przydomowego*/powiększenie istniejącego*/ogrodzenie ogródka przydomowego)

STANOWISKO DS. TERENOWYCH I PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH

1-ET-2018

BONIFIKATA 50% OD OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Karta usług

Druk ET 1/2018 - D 01 (Wniosek o wystąpienie do Urzędu m. st. Warszawy o 50% bonifikatę od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego)

Druk ET 1/2018 - D 02 (Informacja o warunkach ubiegania się o bonifikatę od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania)

PŁACE

1-ERP-2018

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU

Karta usług

Druk ERP 1/2018 - D 01 (Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)

DZIAŁ FINANSOWY

1-EF-2018

ZMIANA ZALICZKI NA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* / CENTRALNE OGRZEWANIE*

Karta usług

Druk EF 1/2018 - D 01 (Wniosek o zmianę zaliczki na wodę i odprowadzanie ścieków*/centralne ogrzewanie*)

2-EF-2018

ZMIANA LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU MIESZKALNYM

Karta usług

Druk EF 2/2018 - D 01 (Deklaracja - oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym)

3-EF-2018

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY LOKALU MIESZKALNEGO

Karta usług

Druk EF 3/2018 - D 01 (Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego)

4-EF-2018

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOKONANYCH WPŁAT NA FUNDUSZ REMONTOWY LOKALU MIESZKALNEGO*/ NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO*/MIEJSCA GARAŻOWEGO*

Karta usług

Druk EF 4/2018 - D 01 (Wniosek o wydanie zaświadczenia)

5-EF-2018

ZAMÓWIENIE KSIĄŻECZKI LUB REZYGNACJA Z KSIĄŻECZKI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

Karta usług

Druk EF 5/2018 - D 01 (Wniosek o zamówienie książeczki opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego)

Druk EF 5/2018 - D 02 (Oświadczenie o rezygnacji z książeczki opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego)

6-EF-2018

ZWROT NADPŁATY POWSTAŁEJ NA KONCIE OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH LOKALU MIESZKALNEGO* / WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEKSIĘGOWANIE NADPŁATY NA POCZET INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH*

Karta usług

Druk EF 6/2018 - D 01 (Wniosek o zwrot nadpłaty powstałej na koncie opłat eksploatacyjnych lokalu mieszkalnego*/ wyrażenie zgody na przeksięgowanie nadpłaty na poczet innych zobowiązań finansowych*)

7-EF-2018

PRZEPROWADZENIE KONTROLI, PRZEPROGRAMOWANIE, MONTAŻ PODZIELNIKÓW CIEPŁA ORAZ WYDANIE INDYWIDUALNEGO ROZLICZENIA KOSZTÓW CO, KOSZTÓW WODY

Karta usług

Druk EF 7/2018 - D 01 (Wniosek o przeprowadzenie kontroli, przeprogramowanie, montaż podzielników ciepła)

Druk EF 7/2018 - D 02 (Wniosek o wydanie rozliczenia indywidualnego kosztów co, kosztów wody)

8-EF-2018

REKLAMACJA ROZLICZENIA KOSZTÓW CIEPŁA

Karta usług

Druk EF 8/2018 - D 01 (Wniosek w sprawie reklamacji rozliczenia kosztów ciepła)

Druk EF 8/2018 - D 02 (Aktualne odczyty podzielników ciepła)

9-EF-2018

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO POSIADANEGO TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU I WIELKOŚCI ZAJMOWANEGO LOKALU

Karta usług

Druk EF 9/2018 - D 01 (Wniosek o wydanie zaświadczenia do kancelarii prawnej)

Druk EF 9/2018 - D 02 (Oświadczenie osoby występującej o wydanie zaświadczenia do kancelarii prawnej)

Druk EF 9/2018 - D 03 (Wniosek o wydanie zaświadczenia do instytucji finansowej)

Druk EF 9/2018 - D 04 (Wniosek o wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego)