foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Członków Spółdzielni

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

WIELKANOC 2019

20190418114338 page 001

Panel czynszowy

panel czynszowy
KARTY USLUG HOME

Sekcja brydżowa

KLUB MIESZKAnCA I SEKCJA na turnieje 1 page 001

Informacja dot. przekształcenia

KARTA PRZEKSZTALCENIA page 001
odpowiedzi na pytania Spoldzielni Mieszkaniowych page 001

INFORMACJA

1070 001
banner3

KOMUNIKAT

 
apel

Karty Usług

Rozmiar liter:

Szanowni Państwo,

    
Oddajemy do Państwa dyspozycji karty usług, które pomogą sprawnie i wygodnie załatwić sprawy w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska" w Warszawie. Karty usług mają  umożliwić Państwu właściwe przygotowanie się do załatwienia sprawy, jak również skrócić do minimum czas jej realizacji.
Karty usług zawierają takie informacje jak: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, numer pokoju, w którym można załatwić daną sprawę, czas realizacji sprawy, a także tryb odwoławczy.
Wszystkie załączniki (wnioski) do kart usług zostały opracowane w formacie PDF.  

Do przeglądania i drukowania dokumentów potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader.

Karty Usług udostępniane są na stronie w poniższych działach:

Zarząd Spółdzielni;
Dział Samorządowo-Organizacyjny;
Kadry;
Zespół ds. Windykacji;
Dział Członkowsko-Lokalowy;
Dział Techniczny;
Administracja Osiedla;
Stanowisko ds. terenowych i przekształceń własnościowych;
Płace;
Dział Finansowy;

Wykaz wszystkich kart usług zawarty został z Katalogu usług.

W celu uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się z pracownikami właściwych komórek organizacyjnych Spółdzielni, pod wskazanymi w kartach usług numerami telefonów.
Wszystkie sprawy można załatwić w godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska".

 

ZARZĄD SPOŁDZIELNI

1-PN-2018

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Karta usług

Druk PN 1/2018 - D 01 (Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych)

DZIAŁ SAMORZĄDOWO - ORGANIZACYJNY

1-NSO-2018

UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU*/WYDANIE KSEROKOPII* DOKUMENTÓW CZŁONKOM SM „GÓRCZEWSKA”

Karta usług

Druk NSO 1/2018 - D 01 (Wniosek o udostępnienie dokumentów do wglądu*/ wydanie kserokopii* dokumentów członkom SM „Górczewska”)

2-NSO-2018

PRZYJMOWANIE SKARG*/WNIOSKÓW*

Karta usług

Druk NSO 2/2018 - D 01 (Protokół przyjęcia skargi/wniosku* wniesionej/ego ustnie)

Druk NSO 2/2018 - D 02 (Skarga)

Druk NSO 2/2018 - D 03 (Wniosek)

KADRY

1-NK-2018

UZYSKANIE ŚWIADECTWA PRACY* / ODPISU ŚWIADECTWA PRACY*

Karta usług

Druk NK 1/2019 - D 01 (Wniosek o wydanie świadectwa pracy / odpisu świadectwa pracy*)

2-NK-2019

NABÓR KANDYDATA DO ZATRUDNIENIA NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Karta usług

Druk NK 2/2019 - D 01 (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego)

Druk NK 2/2019 - D 02 (Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”)

Druk NK 2/2019 - D 03 (Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zawartych w przedłożonych przez kandydata dokumentach - jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)
Druk NK 2/2019 - D 04 (Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

ZESPÓŁ DS. WINDYKACJI

1-NW-2018

ROZŁOŻENIE NA RATY ZADŁUŻENIA* / PROLONGATA TERMINU SPŁATY ZADŁUŻENIA*

Karta usług

Druk NW 1/2018 - D 01 (Wniosek o rozłożenie na raty zadłużenia*/prolongatę terminu spłaty zadłużenia)

2-NW-2018

WSTRZYMANIE NALICZANIA ODSETEK USTAWOWYCH*/ ROZŁOŻENIE NA RATY ODSETEK USTAWOWYCH*/ PROLONGATA TERMINU SPŁATY ODSETEK*

Karta usług

Druk NW 2/2018 - D 01 (Wniosek o nienaliczanie odsetek ustawowych*/rozłożenie na raty odsetek ustawowych*/prolongata terminu spłaty odsetek)

DZIAŁ CZŁONKOWSKO-LOKALOWY

1-NL-2018

PRZEKSZTAŁCENIE LOKALU W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ

Karta usług

Druk NL 1/2018 - D 01 (Wniosek o przekształcenie lokalu w odrębną własność)

Druk NL 1/2018 - D 02 (Wniosek o przekształcenie miejsca postojowego w odrębną własność)

DZIAŁ TECHNICZNY

1-TT-2018

WYDANIE ZGODY NA DOKONANIE ZMIAN TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W LOKALU MIESZKALNYM* / UŻYTKOWYM*

Karta usług

Druk TT 1/2018 - D 01 (Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie zmian techniczno-budowlanych w lokalu mieszkalnym*/użytkowym*)

Druk TT 1/2018 - D 02 (Warunki ogólne przeprowadzania remontu)

Druk TT 1/2018 - D 03 (Warunki techniczno-budowlane wymiany stolarki okiennej i drzwiowej)

Druk TT 1/2018 - D 04 (Warunki techniczno-budowlane przebudowy lub zmian w instalacji centralnego ogrzewania)

Druk TT 1/2018 - D 05 (Warunki techniczno-budowlane  przebudowy lub zmian w instalacji gazowej)

Druk TT 1/2018 - D 06 Warunki techniczno-budowlane przebudowy lub zmian w instalacji elektrycznej oraz wymiany zużytej instalacji elektrycznej)

Druk TT 1/2018 - D 07 (Warunki techniczno-budowlane przebudowy lub zmian w instalacji wodnej)

Druk TT 1/2018 - D 08 (Warunki techniczno-budowlane wymiany posadzek i ułożenia płytek)

Druk TT 1/2018 - D 09 (Warunki techniczno-budowlane przebudowy lokalu – wyburzenie ścian)

Druk TT 1/2018 - D 10 (Warunki techniczno-budowlane montażu rolet zewnętrznych)

Druk TT 1/2018 - D 11 (Warunki techniczno-budowlane montażu klimatyzatora)

Druk TT 1/2018 - D 12 (Warunki techniczno-budowlane zabudowy balkonu*, loggi*, tarasu*, montaż krat*, markizy*, daszku*)

Druk TT 1/2018 - D 13 (Warunki techniczno-budowlane konserwacji powłok malarskich i okładzin)

ADMINISTRACJA OSIEDLA

1-AO-2018

REKLAMACJA ROZLICZENIA KOSZTÓW WODY

Karta usług

Druk AO 1/2018 - D 01 (Wniosek reklamacyjny rozliczenia kosztów wody)

Druk AO 1/2018 - D 02 (Wniosek o wydanie duplikatu indywidualnego rozliczenia kosztów wody)

Druk AO 1/2018 - D 03 (Wniosek o przeprowadzenie kontroli*/montaż wodomierzy*)

Druk AO 1/2018 - D 04 (Odczyty wodomierzy)

2-AO-2018

ZGŁOSZENIE AWARII* / USTEREK*

Karta usług

Druk AO 2/2018 - D 01 (Zgłoszenie awarii*/usterek*)

3-AO-2018

WYCINKA DRZEW

Karta usług

Druk AO 3/2018 - D 01 (Wniosek o wycinkę drzew)

4-AO-2018

NAJEM DODATKOWEJ POWIERZCHNI

Karta usług

Druk AO 4/2018 - D 01 (Wniosek o najem dodatkowej powierzchni)

5-AO-2018

MONTAŻ I DEMONTAŻ GRZEJNIKÓW W LOKALU

Karta usług

Druk AO 5/2018 - D 01 (Wniosek o montaż*/demontaż* grzejnika*/grzejników* w lokalu)

6-AO-2018

WYDANIE ZGODY NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LOKALU MIESZKALNYM

Karta usług

Druk AO 6/2018 - D 01 (Wniosek o wydanie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym)

7-AO-2018

WYDANIE ZGODY NA ZAŁOŻENIE NOWEGO OGRÓDKA PRZYDOMOWEGO*/POWIĘKSZENIE ISTNIEJĄCEGO*/OGRODZENIE OGRÓDKA PRZYDOMOWEGO*

Karta usług

Druk AO 7/2018 - D 01 (Wniosek o wydanie zgody na założenie nowego ogródka przydomowego*/powiększenie istniejącego*/ogrodzenie ogródka przydomowego)

STANOWISKO DS. TERENOWYCH I PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH

1-ET-2018

BONIFIKATA 50% OD OPŁATY Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Karta usług

Druk ET 1/2018 - D 01 (Wniosek o wystąpienie do Urzędu m. st. Warszawy o 50% bonifikatę od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego)

Druk ET 1/2018 - D 02 (Informacja o warunkach ubiegania się o bonifikatę od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania)

PŁACE

1-ERP-2018

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIU

Karta usług

Druk ERP 1/2018 - D 01 (Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu)

DZIAŁ FINANSOWY

1-EF-2018

ZMIANA ZALICZKI NA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW* / CENTRALNE OGRZEWANIE*

Karta usług

Druk EF 1/2018 - D 01 (Wniosek o zmianę zaliczki na wodę i odprowadzanie ścieków*/centralne ogrzewanie*)

2-EF-2018

ZMIANA LICZBY OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU MIESZKALNYM

Karta usług

Druk EF 2/2018 - D 01 (Deklaracja - oświadczenie o liczbie osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym)

3-EF-2018

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY LOKALU MIESZKALNEGO

Karta usług

Druk EF 3/2018 - D 01 (Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego)

4-EF-2018

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOKONANYCH WPŁAT NA FUNDUSZ REMONTOWY LOKALU MIESZKALNEGO*/ NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO*/MIEJSCA GARAŻOWEGO*

Karta usług

Druk EF 4/2018 - D 01 (Wniosek o wydanie zaświadczenia)

5-EF-2018

ZAMÓWIENIE KSIĄŻECZKI LUB REZYGNACJA Z KSIĄŻECZKI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

Karta usług

Druk EF 5/2018 - D 01 (Wniosek o zamówienie książeczki opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego)

Druk EF 5/2018 - D 02 (Oświadczenie o rezygnacji z książeczki opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego)

6-EF-2018

ZWROT NADPŁATY POWSTAŁEJ NA KONCIE OPŁAT EKSPLOATACYJNYCH LOKALU MIESZKALNEGO* / WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEKSIĘGOWANIE NADPŁATY NA POCZET INNYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH*

Karta usług

Druk EF 6/2018 - D 01 (Wniosek o zwrot nadpłaty powstałej na koncie opłat eksploatacyjnych lokalu mieszkalnego*/ wyrażenie zgody na przeksięgowanie nadpłaty na poczet innych zobowiązań finansowych*)

7-EF-2018

PRZEPROWADZENIE KONTROLI, PRZEPROGRAMOWANIE, MONTAŻ PODZIELNIKÓW CIEPŁA ORAZ WYDANIE INDYWIDUALNEGO ROZLICZENIA KOSZTÓW CO, KOSZTÓW WODY

Karta usług

Druk EF 7/2018 - D 01 (Wniosek o przeprowadzenie kontroli, przeprogramowanie, montaż podzielników ciepła)

Druk EF 7/2018 - D 02 (Wniosek o wydanie rozliczenia indywidualnego kosztów co, kosztów wody)

8-EF-2018

REKLAMACJA ROZLICZENIA KOSZTÓW CIEPŁA

Karta usług

Druk EF 8/2018 - D 01 (Wniosek w sprawie reklamacji rozliczenia kosztów ciepła)

Druk EF 8/2018 - D 02 (Aktualne odczyty podzielników ciepła)

9-EF-2018

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO POSIADANEGO TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU I WIELKOŚCI ZAJMOWANEGO LOKALU

Karta usług

Druk EF 9/2018 - D 01 (Wniosek o wydanie zaświadczenia do kancelarii prawnej)

Druk EF 9/2018 - D 02 (Oświadczenie osoby występującej o wydanie zaświadczenia do kancelarii prawnej)

Druk EF 9/2018 - D 03 (Wniosek o wydanie zaświadczenia do instytucji finansowej)

Druk EF 9/2018 - D 04 (Wniosek o wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego)