foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Członków Spółdzielni

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

WIELKANOC 2019

20190418114338 page 001

Panel czynszowy

panel czynszowy
KARTY USLUG HOME

Sekcja brydżowa

KLUB MIESZKAnCA I SEKCJA na turnieje 1 page 001

Informacja dot. przekształcenia

KARTA PRZEKSZTALCENIA page 001
odpowiedzi na pytania Spoldzielni Mieszkaniowych page 001

INFORMACJA

1070 001
banner3

KOMUNIKAT

 
apel

Przetargi

Rozmiar liter:

 
 
 
Ogłoszenie dot. postępowania przetargowego w trybie „konkurs ofert 1/2019” na wyłonienie Wykonawcy do wykonania zadania o nazwie: Wykonanie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane ( Dz.U.2013.1409 tj. ) art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. C: - rocznych przeglądów wewnętrznej instalacji gazowej, wg PN-M-34507:2002, w zakresie sprowadzenia szczelności wewnętrznej instalacji gazowej budynku, w koniecznych przypadkach doszczelnienia na styku z odbiornikami (kuchnie gazowe) oraz przewodu elastycznego przy połączeniu z instalacją, sporządzeniem protokołów, w 127 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, - sprawdzenie sprawności wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach o innym przeznaczeniu wraz z wyczyszczeniem w razie potrzeby. Zakres czynności określa PN -89/B-10425[9] a w szczególności sprawdzenie sprawności kanałów i przewodów wentylacji, udrożnienie niedrożnych kanałów oraz przewodów i sporządzenie protokołów i szkiców inwentaryzowanych kanałów oraz przewodów. (dodano 25.03.2019r.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakup urządzenia CMTS, wraz z dostawą, montażem, konfiguracją i wykonaniem testów w budynku przy ul. Czumy 3 w Warszawie. (dodano 08.05.2018r) UWAGA: Termin wykonania:   Zamawiający może wydłużyć termin realizacji zamówienia.
 
 

Wymiana istniejącego docieplenia powyżej cokołu budynku na nowe docieplenie styropianem i wełną mineralną, z robotami towarzyszącymi, po uprzednim wzmocnieniu ścian elewacyjnych w zakresie objętym opracowanie projektowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. świętochowskiego 1 w warszawie” (dodano 11.04.2018r)

Wymiana istniejącego docieplenia wykonanego z wełny mineralnej osłoniętej blachą trapezową na docieplenie styropianem, po uprzednim wzmocnieniu ścian elewacyjnych budynku przy ul. Karabeli 13 w Warszawie (dodano 11.04.2018r.)

Postępowanie dot. Wykonania projektu budowlano wykonawczego wymiany instalacji gazowej (po śladzie) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. (dodano 04.04.2018r

 
 
 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” o g ł a s z a rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie „konkurs ofert” na wyłonienie Wykonawcy: Wykonanie kontroli okresowej o której mowa w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010.243.1623) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z późn. zm.), w zakresie:
· kontroli okresowej której obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia: kontrolą tą powinny być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
· kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
(dodano 22.02.2018r.)

Ogłoszenie dot. postępowania przetargowego na wymianę instalacji elektrycznej częściach wspólnych w nieruchomościach mieszkalnych przy ulicy Szobera 8 i Szobera 10 w Warszawie (dodano 04.01.2018r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” z siedzibą w 01-318 Warszawa, ul. Doroszewskiego 4 tel. 22 664 69 72, fax. 22 665 20 14 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wybór partnera do wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu, wybudowaniu i oddaniu do użytku obiektu mieszkalno – usługowego na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 5/31, 5/33, 5/34 i 5/79 z obrębu 6-11-10 zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Górczewskiej o powierzchni 13.991m2 pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni . (dodano 29.11.2017r NIEAKTUALNE )

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” z siedzibą w 01-318 Warszawa, ul. Doroszewskiego 4 tel. 22 664 69 72, fax. 22 665 20 14 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wybór partnera do wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu, wybudowaniu i oddaniu do użytku obiektu mieszkalno – usługowego na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 4/19 z obrębu 6-11-09 zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Doroszewskiego. (dodano 29.11.2017r. NIEAKTUALNE )

Ogłoszenie dot. ubezpieczeń wraz z SIWZ (dodano 14.11.2017r.)

Ogłoszenie dot. naboru ubezpieczyciela majątku Spółdzielni oraz odpowiedzialności cywilnej jej władz (dodano 14.11.2017r.)

 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska o g ł a s z a rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie „konkurs ofert” na wyłonienie Wykonawcy: Wykonanie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane ( Dz.U.2013.1409 tj. ) art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. C: - rocznych przeglądów wewnętrznej instalacji gazowej, wg PN-M-34507:2002, w zakresie sprowadzenia szczelności wewnętrznej instalacji gazowej budynku, w koniecznych przypadkach doszczelnienia na styku z odbiornikami (kuchnie gazowe) oraz przewodu elastycznego przy kuchniach z instalacją, sporządzeniem protokołów, w 127 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wg wykazu załącznik Nr 3 do SIWZ, - sprawdzenie sprawności wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach o innym przeznaczeniu, wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do Umowy. Zakres czynności określa PN-89/B-10425[9] a w szczególności sprawdzenie sprawności kanałów i przewodów wentylacji, udrożnienie niedrożnych kanałów oraz przewodów i sporządzenie protokołów i szkiców inwentaryzowanych kanałów oraz przewodów. Uwaga: w oferowanych cenach za usługę jw. należy doliczyć udrożnienie kanałów w średniej ilości: 1 udrożnienie na 20 lokali (dodano 10.10.2017r.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(dodano 09.01.2017r.ROZSTRZYGNIĘTY)
 
 
(dodano 05.12.2016r. ROZSTRZYGNIĘTY)
 
(dodano 01.12.2016r.ROZSTRZYGNIĘTY)
 
 
(dodano 25.10.2016r. ROZSTRZYGNIĘTY)
 
 
(dodano 07.10.2016r. ROZSTRZYGNIĘTY)