foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Członków Spółdzielni

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Panel czynszowy

panel czynszowy
KARTY USLUG HOME

Sekcja brydżowa

Ogloszenie dwa jelonki v2a

Informacja dot. przekształcenia

KARTA PRZEKSZTALCENIA page 001
odpowiedzi na pytania Spoldzielni Mieszkaniowych page 001
banner3

Przetargi

Rozmiar liter:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie dot. postępowania przetargowego w trybie „konkurs ofert 1/2019” na wyłonienie Wykonawcy do wykonania zadania o nazwie: Wykonanie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane ( Dz.U.2013.1409 tj. ) art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. C: - rocznych przeglądów wewnętrznej instalacji gazowej, wg PN-M-34507:2002, w zakresie sprowadzenia szczelności wewnętrznej instalacji gazowej budynku, w koniecznych przypadkach doszczelnienia na styku z odbiornikami (kuchnie gazowe) oraz przewodu elastycznego przy połączeniu z instalacją, sporządzeniem protokołów, w 127 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, - sprawdzenie sprawności wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach o innym przeznaczeniu wraz z wyczyszczeniem w razie potrzeby. Zakres czynności określa PN -89/B-10425[9] a w szczególności sprawdzenie sprawności kanałów i przewodów wentylacji, udrożnienie niedrożnych kanałów oraz przewodów i sporządzenie protokołów i szkiców inwentaryzowanych kanałów oraz przewodów. (dodano 25.03.2019r.)
 
 
 
 
 
 
Zakup urządzenia CMTS, wraz z dostawą, montażem, konfiguracją i wykonaniem testów w budynku przy ul. Czumy 3 w Warszawie. (dodano 08.05.2018r) UWAGA: Termin wykonania:   Zamawiający może wydłużyć termin realizacji zamówienia.
 
 

Wymiana istniejącego docieplenia powyżej cokołu budynku na nowe docieplenie styropianem i wełną mineralną, z robotami towarzyszącymi, po uprzednim wzmocnieniu ścian elewacyjnych w zakresie objętym opracowanie projektowym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. świętochowskiego 1 w warszawie” (dodano 11.04.2018r)

Wymiana istniejącego docieplenia wykonanego z wełny mineralnej osłoniętej blachą trapezową na docieplenie styropianem, po uprzednim wzmocnieniu ścian elewacyjnych budynku przy ul. Karabeli 13 w Warszawie (dodano 11.04.2018r.)

Postępowanie dot. Wykonania projektu budowlano wykonawczego wymiany instalacji gazowej (po śladzie) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. (dodano 04.04.2018r

 
 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” o g ł a s z a rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie „konkurs ofert” na wyłonienie Wykonawcy: Wykonanie kontroli okresowej o której mowa w art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. 2010.243.1623) oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 z późn. zm.), w zakresie:
· kontroli okresowej której obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia: kontrolą tą powinny być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,
· kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
(dodano 22.02.2018r.)

Ogłoszenie dot. postępowania przetargowego na wymianę instalacji elektrycznej częściach wspólnych w nieruchomościach mieszkalnych przy ulicy Szobera 8 i Szobera 10 w Warszawie (dodano 04.01.2018r.)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” z siedzibą w 01-318 Warszawa, ul. Doroszewskiego 4 tel. 22 664 69 72, fax. 22 665 20 14 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wybór partnera do wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu, wybudowaniu i oddaniu do użytku obiektu mieszkalno – usługowego na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 5/31, 5/33, 5/34 i 5/79 z obrębu 6-11-10 zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Górczewskiej o powierzchni 13.991m2 pozostającej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni . (dodano 29.11.2017r NIEAKTUALNE )

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” z siedzibą w 01-318 Warszawa, ul. Doroszewskiego 4 tel. 22 664 69 72, fax. 22 665 20 14 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wybór partnera do wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu, wybudowaniu i oddaniu do użytku obiektu mieszkalno – usługowego na nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr 4/19 z obrębu 6-11-09 zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Doroszewskiego. (dodano 29.11.2017r. NIEAKTUALNE )

Ogłoszenie dot. ubezpieczeń wraz z SIWZ (dodano 14.11.2017r.)

Ogłoszenie dot. naboru ubezpieczyciela majątku Spółdzielni oraz odpowiedzialności cywilnej jej władz (dodano 14.11.2017r.)

 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska o g ł a s z a rozpoczęcie postępowania przetargowego w trybie „konkurs ofert” na wyłonienie Wykonawcy: Wykonanie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane ( Dz.U.2013.1409 tj. ) art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. C: - rocznych przeglądów wewnętrznej instalacji gazowej, wg PN-M-34507:2002, w zakresie sprowadzenia szczelności wewnętrznej instalacji gazowej budynku, w koniecznych przypadkach doszczelnienia na styku z odbiornikami (kuchnie gazowe) oraz przewodu elastycznego przy kuchniach z instalacją, sporządzeniem protokołów, w 127 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wg wykazu załącznik Nr 3 do SIWZ, - sprawdzenie sprawności wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach o innym przeznaczeniu, wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1 do Umowy. Zakres czynności określa PN-89/B-10425[9] a w szczególności sprawdzenie sprawności kanałów i przewodów wentylacji, udrożnienie niedrożnych kanałów oraz przewodów i sporządzenie protokołów i szkiców inwentaryzowanych kanałów oraz przewodów. Uwaga: w oferowanych cenach za usługę jw. należy doliczyć udrożnienie kanałów w średniej ilości: 1 udrożnienie na 20 lokali (dodano 10.10.2017r.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(dodano 09.01.2017r.ROZSTRZYGNIĘTY)
 
 
(dodano 05.12.2016r. ROZSTRZYGNIĘTY)
 
(dodano 01.12.2016r.ROZSTRZYGNIĘTY)
 
(dodano 25.10.2016r. ROZSTRZYGNIĘTY)
 
 
(dodano 07.10.2016r. ROZSTRZYGNIĘTY)